شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب
طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

امتیاز خریداران: 5.0 از 1 رای
33% تخفیف
6,000 تومان 4,000 تومان

اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻳﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل و ﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ، از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود.

مسئله اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن روﺷﻬﺎی ﺟﺬب آﻧﻬﺎ، ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎری ﺣﻞ ﺷﻮد، ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ راهی ﺑﺴﻮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻴﻦ المللی و دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﻴﺎ یکی ار مهمترین مسائل جامعه امروزی می باشد.
اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن، ﺑﺎلا ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﻴﻜﺎری و ﻟﺰوم ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎیی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ را وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ و دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران مملکتی ﺑﺸﻤﺎرمی آورﻧﺪ.

ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎفتگی در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ردﻳﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط می دانند.

اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ : ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ملی ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، و ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺻﻮلی ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎری ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻪ از لحاظ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎعی ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد از اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش می ﺑﺎﺷﺪ.

 

Explanation-of-software-design-and-web-pages

 

ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و اﺳﺎسی ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی آن در ﻣﻌﺮض ﭼﺎره اﻧﺪیشی و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻗﺮار دارد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﺸﻮر ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎعد و اﻣﻜﺎﻧﺎت بالقوه ﻓﺮاوانی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺗﻨﻮع اقلیمی و وﻓﻮر زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺣﻴﺎ و وﺟﻮد انواع ﻣﻌﺎدن و ﺛﺮوﺗﻬﺎی طبیعی، ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻐﻞ را از دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﻣﻄﻤﺌﻦ می ﺳﺎزد و ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎنی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ، ﻛﻪ ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ است مکمل محیط ﻣﺴﺎﻋﺪ طبیعی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻣﺠﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪر اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد.

روﻳﻜﺮدی ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎری از ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر است ﻮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶ بینی ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺎﺑﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ تعاون، در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﻮبی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﺗﻌﺎونی ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﺶ اﺳﺎسی ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺑا ارزش و ﭼﺎره ﺳﺎز اﺳﺖ.

طرح توجیهی حاضر اختصاصاً به این موضوع پرداخته است.

 

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان جادو آموز بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده به پشتیبانی در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید، اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کرده اید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
33% تخفیف
6,000 تومان 4,000 تومان
با خرید این محصول از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:
6 ماه پشتیبانی رایگان
دانلود مادام العمر محصولات
دانلود رایگان آپدیت محصولات
طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب
امتیاز خریداران: 5.0 از 1 رای
تعداد صفحات: 18 صفحه
حجم: 1 مگابایت
فرمت: PDF
زبان: فارسی
برگزارکننده: حامد شعبانی
تاریخ بروزرسانی:
ما یک رسانه آموزشی آنلاین هستیم و هدف ما بالا بردن دانش عمومی و ایجاد فضای رشد علمی و حرفه ای است. همچنین جادو آموز زمینه ای فراهم کرده تا هر کسی که در زمینه ای مهارت آموزش دارد بتواند به درآمد برسد و یا با بازاریابی محصولات سایت درآمدزایی کند. با ما جادوی زندگیتان را بیاموزید!!!

سایر محصولات جادو آموز Other Products

پوستر لایه باز معماری شماره ۴
جادو آموز
جادو آموز ما یک رسانه آموزشی آنلاین هستیم و هدف ما بالا بردن دانش عمومی و ایجاد فضای رشد علمی و حرفه ای است. همچنین جادو آموز زمینه ای فراهم کرده تا هر کسی که در زمینه ای مهارت آموزش دارد بتواند به درآمد برسد و یا با بازاریابی محصولات سایت درآمدزایی کند. با ما جادوی زندگیتان را بیاموزید!!!
فایل لایه باز پوستر معماری برای سهولت در ارائه ی طرح ها. مطمئناً بخش عمده ای از ارائه ی طرح های معماری را پوستر بر عهده دارد. البته در کنار پوستر موارد دیگری نیز، مانند ماکت و شیت نقشه ها به کمک پوستر می آیند. پرزانته و ارائه ی نهایی پروژه در معماری، معرف و […]
616 بازدید
5.0
5,000 تومان
آموزش ایجاد افکت متن کاغذی در فتوشاپ
جادو آموز
جادو آموز ما یک رسانه آموزشی آنلاین هستیم و هدف ما بالا بردن دانش عمومی و ایجاد فضای رشد علمی و حرفه ای است. همچنین جادو آموز زمینه ای فراهم کرده تا هر کسی که در زمینه ای مهارت آموزش دارد بتواند به درآمد برسد و یا با بازاریابی محصولات سایت درآمدزایی کند. با ما جادوی زندگیتان را بیاموزید!!!
نکته ای که در ابتدای آموزش باید به آن اشاره کرد، این است که ممکن است آموزش مقداری طولانی باشد. دلیل آن این است که، ما سعی کردیم تا مراحل را طوری توضیح دهیم که مبتدیان نیز بتوانند از این آموزش بهره مند شوند. قبل از شروع آموزش فونت Disco Deck را دانلود کنید.   […]
622 بازدید
5.0
رایگان
پوستر لایه باز معماری شماره ۵
جادو آموز
جادو آموز ما یک رسانه آموزشی آنلاین هستیم و هدف ما بالا بردن دانش عمومی و ایجاد فضای رشد علمی و حرفه ای است. همچنین جادو آموز زمینه ای فراهم کرده تا هر کسی که در زمینه ای مهارت آموزش دارد بتواند به درآمد برسد و یا با بازاریابی محصولات سایت درآمدزایی کند. با ما جادوی زندگیتان را بیاموزید!!!
فایل لایه باز پوستر معماری برای سهولت در ارائه ی طرح ها. مطمئناً بخش عمده ای از ارائه ی طرح های معماری را پوستر بر عهده دارد. البته در کنار پوستر موارد دیگری نیز، مانند ماکت و شیت نقشه ها به کمک پوستر می آیند. پرزانته و ارائه ی نهایی پروژه در معماری، معرف و […]
611 بازدید
5.0
5,000 تومان
پروژه موزیک پلیر اکولایزر ۱
جادو آموز
جادو آموز ما یک رسانه آموزشی آنلاین هستیم و هدف ما بالا بردن دانش عمومی و ایجاد فضای رشد علمی و حرفه ای است. همچنین جادو آموز زمینه ای فراهم کرده تا هر کسی که در زمینه ای مهارت آموزش دارد بتواند به درآمد برسد و یا با بازاریابی محصولات سایت درآمدزایی کند. با ما جادوی زندگیتان را بیاموزید!!!
دانلود فایل آماده موزیک پلیر در افتر افکت ویژه محرم امروزه خوانندگان و برخی افراد برای انتشار آثار خود در شبکه های اجتماعی از موزیک پلیرهای مختلفی استفاده می کنند. شما با خرید موزیک پلیر اکولایزر که مناسب برای استفاده تجاری و شخصی میباشد، میتوانید آن را در اینستاگرام یا دیگر [...]
841 بازدید
5.0
20,000 تومان

سایر دوره‌های جادو آموز Related Courses

ترکیب بندی تصویر
جادو آموز
جادو آموز ما یک رسانه آموزشی آنلاین هستیم و هدف ما بالا بردن دانش عمومی و ایجاد فضای رشد علمی و حرفه ای است. همچنین جادو آموز زمینه ای فراهم کرده تا هر کسی که در زمینه ای مهارت آموزش دارد بتواند به درآمد برسد و یا با بازاریابی محصولات سایت درآمدزایی کند. با ما جادوی زندگیتان را بیاموزید!!!
در دنیای امروز که مقادیر روز افزون و قابل توجهی خبر و پیام درسطح جهان از راههایی به غیر از زبان و گفتار به صورت تصویر ( عکس، فیلم و علایم گرافیکی) نقل و پراکنده می شود، ایجاب میکند نکاتی را در مورد فهم بیشتر و بهتر از اخبار، ترکیب بندی و پیامهای بصری بدانیم. […]
512 بازدید
5.0
89,000 تومان